Nieuws

Donderdag 04 mei 2023
De Velpse parochiekerk is dicht…, hoe nu verder?
Na een indrukwekkende allerlaatste Heilige Mis op 30 april in de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk is deze kerk nu definitief voor de Goddelijke Eredienst gesloten. Vieringen zijn derhalve niet meer mogelijk, aangezien met het overbrengen van het Allerheiligste naar de kloosterkerk deze parochiekerk ‘geen’ kerk meer is, in de zin van samenkomsten rond Woord en Sacrament. Desalniettemin heeft het kerkbestuur de taak om zorg te dragen voor het beheer van dit kerkgebouw en op zoek te gaan naar een koper en waardige herbestemming.
 
Nu het interne proces, dat wil zeggen het gesprek met onze parochianen en in het bijzonder die van Velp als ook het doorlopen van binnenkerkelijke procedures om de kerk te sluiten, is afgerond, start het externe proces. Kortgezegd: de verkoop van de kerk.
Deze update somt  een aantal aspecten van het vervolgproces op.
 
Liturgische voorwerpen
De liturgische voorwerpen brengen wij in afstemming met de pastoor zoveel mogelijk naar de kloosterkerk over, daar waar nodig naar andere kerken in onze parochie. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk voorwerpen naar de kloosterkerk worden overgebracht vanwege de symboliek en binding met de kern Velp. Een inventarisatie van de in de parochiekerk aanwezige kunstvoorwerpen voeren wij uit en hierover overleggen wij met het bisdom.
 
Kerkenvisie
In september 2021 heeft de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Grave de zogenaamde kerkenvisie vastgesteld. De kerkenvisie bevat leidraden hoe met de herbestemming en proces van te sluiten kerken om te gaan. Eerder al had ons kerkbestuur aangegeven deze kerkenvisie te willen volgen en met belanghebbenden een dialooggroep te gaan vormen. Deze wens is met het ambtelijk apparaat van de gemeente Land van Cuijk besproken, zeker gezien het feit dat de gemeente bij herbestemming van kerkgebouwen een belangrijke actor is. Daarbij heeft het kerkbestuur de wens uitgesproken om, gelet op de bijzondere rol als juridisch en economisch eigenaar van de kerk, géén voorzittersrol van deze dialooggroep te ambiëren. De gemeente heeft toegezegd op zoek te gaan naar een onafhankelijke voorzitter die de dialooggroep kan leiden. Op dit moment is de stand van zaken dat midden mei terugkoppeling van de gemeente hierover is te verwachten. Het kerkbestuur heeft eerder aangegeven dat het ons goed lijkt om medio juni de eerste bijeenkomst van de dialooggroep te hebben.
 
Makelaar
Op dit moment is het kerkbestuur in gesprek met een aantal potentiële kandidaten dat als verkoopmakelaar van de Velpse parochiekerk kan fungeren. Het kerkbestuur besteedt het hele verkoopproces uit aan een deskundige partij die ervaring heeft met kerkelijk onroerend goed. Het bisdom is vanzelfsprekend betrokken bij de definitieve keuze voor een makelaar.
 
Communicatie
Zodra er ontwikkelingen te melden zijn, delen wij deze via de gebruikelijke communicatiekanalen van de parochie (nieuwsbericht op de website, via de digitale nieuwsbrief).
Binnen het kerkbestuur is de heer Roland Eijbersen met de portefeuille vastgoed het eerst aanspreekbare bestuurslid voor verkoop/herbestemming van de Velpse parochiekerk.
 
De Mariakapel blijft in Velp nog steeds open,
niet alleen voor een intentie bij ‘n kaarsje, ook voor ‘t ruilkastje!

 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.