Nieuws

Zondag 12 maart 2023
Kerk Velp per 1 mei aan de eredienst onttrokken
Mgr. Gerard de Korte, bisschop van 's-Hertogenbosch, onttrekt de kerk van de H.H. Vincentius en Antonius van Padua te Velp per 1 mei aan de eredienst. Het decreet, waarin hij dat besluit uitvoerig beargumenteert, is op 12 maart bekendgemaakt.
 
Bezwaarmogelijkheid en -termijn
Overeenkomstig het kerkelijk wetboek kunnen in de periode van maandag 13 tot en met woensdag 22 maart 2023 ingediend worden bij de Bisschop van 's-Hertogenbosch, Parade 11, 5211 KL, 's-Hertogenbosch.

Laatste viering vóór 1 mei
Nadat het besluit van de Bisschop definitief is geworden, dus niet eerder dan 23 maart, kan het kerkbestuur de voorbereidingen treffen die leiden tot de "profanisering" van het kerkgebouw. Vóór 1 mei is er een allerlaatste eucharistieviering in de kerk aan de Tolschestraat. Aansluitend aan deze H. Mis wordt het allerheiligste sacrament overgebracht naar de kloosterkerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (Basilius van Bruggelaan). Hoe het programma eruit zal zien wordt, zodra dat duidelijk is, gecommuniceerd.
 
Herbestemming
Niet eerder dan 1 mei start de fase waarin de herbestemming van de kerk centraal staat. De bisschop vraagt voor de kerkelijke inventaris een "geschikte en waardige bestemming". Hierbij dient de bisschoppelijk gedelegeerde voor het kerkelijk kunstbezit betrokken te worden. Zodra het bestuur weet hoe het gehele herbestemmingsproces vormgegeven wordt, zal het dit openbaar maken via nieuwsbrief en website.
 
Stap voor stap
Het kerkbestuur hecht waarde aan een zorgvuldig proces, waarin niet op zaken vooruitgelopen wordt. Daarom is de werkwijze "stap voor stap". Parochianen en met name kerkgangers worden van harte uitgenodigd om hun ideeën over het afscheid van de H.H. Vincentius en Antonius van Paduakerk, de herbestemming van kerk en inventaris bij het kerkbestuur bekend te maken. Dat kan, bijvoorbeeld, via bestuur@st-elisabethparochie.nl
 
Kerken van Escharen en Gassel
Het kerkbestuur brengt de inhoud van het decreet nadrukkelijk onder de aandacht van álle parochianen. De argumenten die gelden voor de Velpse kerk gelden immers voor de gehele parochie. Niet voor niets hamert het bestuur op een goede opbrengst van de Actie Kerkbalans. Daarnaast probeert het bestuur meer 'levend geld' te genereren voor de geloofsgemeenschap. Dit leidt mede tot bewustwording bij parochianen en overige inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp. Het is goed dat mensen ervaren dat er reden is tot "urgentie". 
 
 
DECRETUM
 
GERARDUS JOHANNES NICOLAAS DE KORTE
 
DOOR DE GENADE VAN GOD EN DE GUNST VAN DE APOSTOLISCHE STOEL BISSCHOP VAN 's-HERTOGENBOSCH
Aan de gelovigen van de R.K. Parochie Heilige Elisabeth, patrones van.de caritas, gevestigd te Grave in het bisdom van 's-Hertogenbosch:
 
Overwegende
 
 • dat in het licht van de bisschoppelijke beleidsnota "Groeien in geloof, geloven in groei" per 1 april 2012 is opgericht de R.K. Parochie Heilige Elisabeth, patrones van de caritas, gevestigd te Grave, middels samenvoeging van de parochies te Escharen, Gassel, Grave en Velp;
 • dat het teruglopend kerkbezoek, de teruglopende Sacramentenbediening, de ouder wordende en afnemende vrijwilligersgroepen, de capaciteit van de kerkgebouwen en het aantal kerklocaties binnen de R.K. Parochie Heilige Elisabeth, de samenstelling van het pastorale team en de organisatorische en financiële mogelijkheden in de parochie als geheel nopen tot een weloverwogen inzet van gebouwen en financiële middelen en een herbezinning op het gebruik van de aanwezige kerkgebouwen noodzakelijk maken. Derhalve is de situatie rond de kerkgebouwen  vanaf de fusie in 2012 uitvoerig geëvalueerd, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden en in goed overleg met  parochianen,  waarbij  is  vastgesteld  dat  behoud  en  exploitatie  van  alle kerkgebouwen bestemd voor de Goddelijke Eredienst binnen de parochie een te zware belasting voor de toekomst met zich mee zal brengen, zowel pastoraal, organisatorisch, administratief als financieel;
 • dat de pastoor en het bestuur van de parochie Heilige Elisabeth, patrones van de Caritas ten behoeve van de toekomst van de parochie uitgaan van zichtbaarheid, levensvatbaarheid en de nieuwe dynamiek hiervan, waarin krachtenbundeling en centralisatie van groot belang zijn;
 • dat vanaf de fusie steeds meer activiteiten in de parochie, zoals voorbereiding op de Sacramenten en aansluitende vieringen, alsmede het secretariaat, reeds gezamenlijk gebeuren vanuit de centrale H. Elisabethkerk en naastgelegen parochiecentrum;
dat een veelvoud van ernstige redenen noopt tot vermindering van het aantal kerkgebouwen, zoals:
 • structureel grote jaarlijkse exploitatietekorten en afnemend vermogen en daaruit benodigd rendement, nog verhevigd als gevolg van de coronacrisis
 • jaarlijks afnemende kerkbijdragen
 • teruglopend aantal kerkbezoekers
 • sterk verminderd aantal toe te dienen sacramenten en uitvaarten
 • beperkte pastorale capaciteit
 • hoge kosten van onderhoud van de kerkgebouwen
 • sterk afnemend en vergrijzend vrijwilligersbestand
 • exponentieel stijgende energiekosten.
 
dat bovenstaande argumenten ook gelden voor de H.H. Vincentius en Antonius van Paduakerk te Velp waar het aantal gelovigen dat deelneemt aan de vieringen in genoemde kerk en de frequentie van het gebruik ervan niet meer in een redelijke verhouding  staan tot de kosten die een langdurig  voortgezet  gebruik  van het kerkgebouw met zich meebrengt;
 
dat immers de lopende inkomsten vanuit de gemeenschap rond de H.H. Vincentius en Antonius van Paduakerk onvoldoende financiële ruimte bieden voor de reguliere kosten van het pastoraat, energie, jaarlijks onderhoud en reservering groot onderhoud ter zake van het kerkgebouw;
 
dat ook binnen de kerkgemeenschap van de H.H. Vincentius en Antonius van Padua de participatie van de gelovigen aan het parochiële leven - ten aanzien van het kerkbezoek,  de  Sacramententoediening,  financiële  meelevendheid  en  actieve vrijwilligers- de afgelopen jaren sterk is afgenomen en nog steeds afneemt;
 
dat vermindering van het aantal kerkgebouwen door de voortzetting van de pastorale bediening en het behoud van diverse andere kerkgebouwen binnen de parochie, geen schade aan het zielenheil van de gelovigen met zich zal meebrengen en voldoende is om de pastorale verplichtingen van de parochie en het waarborgen van het zielenheil van de gelovigen te continueren;
 
dat dit te meer geldt voor het kerkgebouw van de H.H. Vincentius en Antonius van Padua nu het dorp Velp en de parochie ook over de Onze Lieve Vrouwkerk in het (voormalige) Emmausklooster kunnen beschikken, waar onder verantwoordelijkheid van de parochie wekelijks Eucharistie wordt, en welke kloosterkerk gezien haar barokke interieur en cultuurhistorische waarde een bovenlokale betekenis heeft;
 
dat er verder geen pastorale, devotionele dan wel kunsthistorische noodzaak is om de kerk van de H.H. Vincentius en Antonius van Padua voor de Goddelijke Eredienst te behouden
dat in overleg met het bisdom, de lokale gemeenschap en andere betrokkenen is vast komen te staan dat een profane, waardige herbestemming van de kerk aan de Tolschestraat realiseerbaar zal zijn;
 
dat op grond van het hierboven genoemde vaststaat dat voortgezet gebruik van de kerk van de H.H. Vincentius en Antonius van Padua voor de langere termijn om ernstige redenen niet  verantwoord is en de kerk derhalve aan de Eredienst zal dienen te worden onttrokken.
 
Gezien
 
het beargumenteerde verzoek van pastoor en bestuur van de R.K. parochie Heilige Elisabeth, patroon van de caritas, in brief van 21 december 2022;
 
het feit, dat in overeenstemming met de bepalingen van het kerkelijk wetboek (can. 50) overleg heeft plaatsgevonden met degenen die rechten op het kerkgebouw kunnen doen gelden en de bij het kerkgebouw en de parochie betrokken instanties: met het bisdom, met de pastoor en met het kerkbestuur;
 
het  feit  dat  de vrijwilligers  en  parochianen  in  diverse  bijeenkomsten  over  de voorgenomen besluitvorming uitvoerig zijn geraadpleegd en ingelicht waarbij alle mogelijkheden zijn geboden tot het stellen van vragen en opmerkingen welke door het kerkbestuur zijn beantwoord en meegewogen in de besluitvorming;
 
het feit dat op 26 december 2022 de laatste reguliere viering in de H.H. Vincentius en Antonius van Paduakerk heeft plaatsgevonden;
 
het unanieme positief advies van de Priesterraad, in vergadering de dato 9 februari 2023 bijeen.
 
Besluiten wij
 
dat de R.K. kerk van de H.H. VINCENTIUS EN ANTONIUS VAN PADUA met altaren, gelegen aan de Tolschestraat 21 te Velp (Nbr), behorende tot de R.K. Parochie Heilige Elisabeth, patrones van de caritas te Grave in het bisdom van 's-Hertogenbosch, met ingang van 1 mei 2023 aan de goddelijke eredienst wordt onttrokken;
 
dat dit besluit uiterlijk op zondag 12 maart 2023 betekend en aan de parochianen op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt dient te worden.
 
Over de verdere bestemming  van de goederen en de in het kerkgebouw  aanwezige kunstvoorwerpen wordt door het kerkbestuur van de parochie Heilige Elisabeth in overleg met het bisdom van 's-Hertogenbosch beslist.
 
Bezwaren tegen dit decreet kunnen in overeenstemming met het kerkelijk wetboek (can. 1734 ivm can. 201 § 2) vanaf maandag 13 maart 2023 t/m woensdag 22 maart 2023 (10 nuttige dagen)  bij de Bisschop  van 's-Hertogenbosch, Parade  11 5211 KL 's-Hertogenbosch, ingediend worden.
 
Gegeven te 's-Hertogenbosch, 3 maart 2023,
 
Mr. V. Peters,                               Dr. Gerard de Korte,
kanselier                                       Bisschop van ’s-Hertogenbosch
 
 
 
 
 
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.