Nieuws

Woensdag 18 maart 2020
Tot en met Palmzondag en Pasen geen ‘publieke’ liturgische vieringen
De Nederlandse bisschoppen kondigen aan
dat de publieke liturgische vieringen
met Palmzondag,
de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm)
en met Pasen dit jaar worden afgelast.
 
Dit gebeurt met grote pijn in het hart.
Alle maatregelen
die de bisschoppen in Nederland
eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd
op 28 februari en 13 maart,
worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).
 
Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april.  
De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie.
Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.
Voor de Chrismamissen in de bisdommen  geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vieringen in de Goede Week en met Pasen, communiceren de bisdommen met hun parochies en pastorale teams
 
Missen, doop en uitvaart
 
De zondagse Eucharistieviering van de priesters
vindt in de beslotenheid plaats en zonder koor, eventueel met cantor.
 
Voor de missen die doordeweeks worden gehouden
gelden de eerder afgekondigde, strikte maatregelen
met de volgende toevoeging:
de pastoor beslist naar omstandigheden
en in overeenstemming met de overheidsmaatregelen
of de doordeweekse mis doorgaat of niet.
Hij dient daarbij rekening te houden
met de grootte van de kapel of kerk
en ziet er op toe
dat de richtlijnen van de overheid worden gevolgd.
 
Van de aanwezige gelovigen wordt gevraagd
1,5 meter afstand van elkaar te houden
ook als men naar voren komt
voor de H. Communie of persoonlijke zegen
en niet te komen wanneer men verkouden is.
 
Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten
die sober en kleinschalig moeten worden gehouden
en in overeenstemming moeten zijn
met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom.
In geval van uitvaarten dienen deze
ook in overeenstemming te zijn
met de richtlijnen van de uitvaartbranche
zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen.
 
Verenigd in gebed
De kerken blijven waar mogelijk open
en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken.
Vraag aan de bezoekers is,
om daarbij afstand te houden
tot andere kerkgangers
en indien men verkouden is,
niet te komen maar thuis te bidden.
 
De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed
in deze tijden waarin het coronavirus heerst.
 
U weet dat u via www.kerkomroep.nl
en vervolgens Elisabethkerk of Grave  
door de week om 9:30 uur
en op zondag om 11 uur

de Heilige Mis kunt meevieren.
Dit kan hier ook op een later moment.
 
Dagelijks zijn onze vier dagkapellen
open voor een persoonlijk gebed,
In Grave voor dit moment
veiligheidshave slechts van 13:30 tot 15:30 uur.
 
Overige maatregelen, mogelijkheden en adressen zijn u bekend.
 
Weldra leest u hier meer
over uw juist nu zo wezenlijke bijdrage
aan onze Vastenactie richting Voedselbank.