Nieuws

Dinsdag 20 augustus 2019
Cursus ‘Geroepen tot gemeenschap’
In onze parochie
bestaat al jaren een ‘Woord van Leven­-groep’.
Komend seizoen verzorgt deze lokale groep
een cursus, ‘Geroepen tot gemeenschap’.
 
Deze cursus bestaat uit twaalf avonden,
één avond per maand,
verspreid over anderhalf jaar,
als het kan telkens op een woensdagavond.
 
Iedere avond
komt een thema/speerpunt van het christelijke geloof
aan bod.
Ieder thema wordt uitgelegd en verduidelijkt
aan de hand van ervaringen uit het dagelijks leven
en kan een antwoord zijn op de vraag
hoe we ons leven met het Evangelie
concreet gestalte kunnen geven.
 
Het is de bedoeling,
dat we tot een onderlinge uitwisseling komen
en samen ontdekken
wat het betekent gemeenschap te zijn.
Hieronder leest u hier meer over.
 
De cursus is bedoeld
voor jongeren, volwassenen,
katholieken en niet-katholieken,
anders- en niet-gelovigen,
voor ieder die geïnteresseerd is.
 
Woord van Leven-groep
 
Meld u aan of stel eventuele vragen
bij contactpersoon Evi McGrath
 • 0486-47 53 54
 • evi.c.mcgrath@gmail.com
Cursus ‘Geroepen tot gemeenschap’
 
Er bestaan heel wat initiatieven om het leven van de Kerk in deze tijd nieuw leven in te blazen. Veelal met goede resultaten: geloofsverdieping, grotere kennis van de geloofsinhoud en meer bewustzijn dat we tot een grotere gemeenschap behoren dan alleen de eigen parochie.
 
De voorliggende ‘cursus’ wil naast deze dingen ook nog iets anders. Als christenen zijn wij allemaal geroepen om gemeenschap te zijn. Uitgangspunt is daarbij de overtuiging dat een christengemeenschap bestaat uit mensen die net als de eerste christenen de boodschap van Jezus in praktijk willen brengen. Juist daarmee wordt de basis gecreëerd om een gemeenschap te zijn of te worden, zoals Jezus die bedoelde, en die groeit doordat ze echt leeft en dus ‘vitaal’ is. Daar gaat het om.
 
Maar hoe doe je dat: het Evangelie in praktijk brengen? En wat betekent dat voor de opbouw van de gemeenschap? Ons dagelijks leven staat daar soms ver van af, ook al willen we dat wel en bedoelen we het goed…
 
Opzet van deze cursus is een twaalftal belangrijke uitgangspunten te presenteren die de boodschap van Jezus min of meer samenvatten. Ze kunnen de basis vormen van een leven volgens het Evangelie. Deze punten worden uitgebreid toegelicht, en we worden mede aan de hand van voorbeelden uitgenodigd om ze ook in praktijk te brengen.
 
Om zo’n leer- en leefweg mee te maken is een kleine of grotere groep nodig van mensen die daar gezamenlijk voor kiezen. Het gaat om kennismaking met en verdieping van een ‘ecclesiale spiritualiteit van gemeenschap’, zoals onder andere door paus Johannes Paulus II werd bepleit (zie zijn Apostolische Brief Novo Millennio Ineunte uit 2001, nr. 43). Hij ziet zo’n spiritualiteit als levensnoodzakelijk voor de Kerk van nu en de toekomst. Deze spiritualiteit van gemeenschap is bedoeld voor alle christenen die het Evangelie willen nemen als basis van hun eigen geloofsleven, zowel voor leken als voor geestelijken.
 
Deze leer- en leefweg werd opgezet door een Focolaregroep uit New York en is gebaseerd op het charisma van Chiara Lubich (1920-2008), die deze spiritualiteit ontwikkelde met een klein groepje vanaf de Tweede Wereldoorlog. Haar geestelijke beweging verspreidde zich over de hele wereld en is in praktisch alle landen aanwezig (“zoals de Coca Cola”, zei ze zelf schertsend). Van haar is een groot aantal teksten opgenomen die vanuit een concreet leven licht werpen op de verschillende punten die aan de orde komen.
De punten waar het om gaat zullen als thema’s worden behandeld. Het gaat om de volgende punten:
 1. God is liefde
 2. De wil van God
 3. Het Woord van leven
 4. Liefde voor de medemens
 5. Wederzijdse liefde
 6. Eucharistie
 7. Eenheid
 8. Jezus, gekruisigd en verlaten
 9. Maria
 10. De kerk
 11. De Heilige Geest
 12. Jezus in ons midden