Nieuws

Vrijdag 21 juli 2017
Twee portretten van onze Mgr. Van Velde de Melroy in bruikleen
Vanuit het Museum voor Religieuze Kunst te Uden
heeft parochie H. Elisabeth
vrijdag 21 juli twee authentieke portretjes
van Monseigneur Van Velde de Melroy
voor onbepaalde tijd in bruikleen ontvangen.
 
Het ene portret betreft een olieverfmedaillon uit 1803,
eigendom van het Bisschoppelijk Museum.
bij de andere miniatuur gaat het om een Vormselprent uit 1810.
 
Pastoor R. Aarden komt dit voorjaar
eerst het portret op het spoor via een eerder artikel
om vervolgens het miniatuur in het vizier te krijgen.
 
U kunt deze dierbare kleinoden
naast zijn ring en een van zijn kazuifels
met regelmaat bewonderen
in de Schatkamer van de st.-Elisabethkerk.
 
Olieverfmedaillon uit 1803
13 x 10 cm, olieverf,
gevat in een koper-gedreven eierlijst in de empirestijl
dagtekening 1803.
 
Op de achterzijde staat geschreven:
‘(Jo)annes (B.Episc)opus Robertus
(e)  Baronibus Van Velde (de) Melroy ,
é Concilario ecclesiastico et Regiae Majestatis Senatu,
et ecclesiae Metropolitanae ac primatialis S. Rumoldi
Me (chliniensis) Praeposito (Proost van het St.-Romboutskapittel te Mechelen)
et Canonico Nobili graduato, XIV Ruremundensium Episcopis, Primas Geldrirae….
Reverendissimi Domine A. Van Alphen,
Diaecesis Buscoducensis ,
Vicarii Apostolici per Diaecesin Buscoducensum
Sacramentum Confirmationes administrans 1803’
 
Met andere woorden:
De bisschop dient dan
namens Vicaris Van Alphen
in ons huidige bisdom het heilig Vormsel toe.
 
In 1932 schenkt pastoor H.W. Roes, pastoor te Deurne,
dit  klein portretje van deze ‘grote’ bisschop
aan het Bisschoppelijk Museum.
 
Miniatuur, een Vormselprent uit 1810.
19 x 16 cm, aquarel,
rinde miniatuur wellicht ingekleurd,
In vergulde lijst.
 
Het betreft een herinneringsprent
aan het Vormsel van Johanna Cornelia Van Der Burg,
te Schiedam in 1810,
centraal en profil Mgr. Van Velde de Melroy als Vormheer,
hieronder een voorgedrukt, met de hand ingevuld vormseldocument.
 
Mgr. Johannes Baptista, Robertus,
Baron van Velde de Melroy en Sart-Bomal
geboren te Brussel op 9 juli 1743,
studeert Filosofie en Rechten te Leuven,
is advocaat bij de soevereine Raad van Brabant,
ontvangt in 1769 de priesterwijding binnen de ‘Oostenrijkse Nederlanden’,
vestigt zich te Mechelen.
In 1794 volgt zijn benoeming bisschop van Roermond.
 
Vanwege de inval van Franse republikeinen
wijkt hij uit naar Düsseldorf in het toenmalige Pruisen,
alwaar hij de wijding ontvangt.
Vanuit zijn bisdom verdreven
is hij vanuit Münster en Emmerich(1797-1801)
met een rijke pastorale oogst zijn diocees tot steun.
Middels een concordaat tussen Napoleon en paus
worden dan alle bisdommen binnen de Franse republiek afgeschaft.
 
Dan richt Mgr. Van Velde de Melroy zich met name
op de tot dat moment Roermondse,
in de Verenigde Nederlanden gelegen  
dekenaten Cuijk en Nijmegen.
 
Hij vestigt zich in 1801 te Grave aan de Rogstraat.
De archieven spreken alom,
van de net opgerichte Gasselse parochie st.-Jan de Doper
tot kranten in Tilburg van zijn pastorale activiteiten.
Zijn functies en invloed reiken ver.
De Graafse st.-Elisabethkerk
getuigt als zijn en onze door de eeuwen gebroken Dom
van de liefdevolle zorg en investeringen
waarmee hij deze kapittelkerk,
dankzij deze bisschop onze Dom,
uit de as heeft doen herrijzen,
opnieuw heeft ingericht.
In 1810 mag hij van Napoleon zijn bisdom niet meer betreden,
hetgeen onze Monseigneur er niet van weerhoudt
vanuit Brussel zijn contacten te blijven onderhouden.
 
Aldaar sterft hij op 22 januari 1824.
Naar zijn laatste wil
is Mgr. Van Velde de Melroy op 27 januari
in de st.-Elisabethkerk bijgezet.
Zijn stoffelijke resten
rusten in een grafkelder in het Hoogkoor.
 
Om het bisdom  Roermond aan te halen:
‘Met Mgr. Van Velde de Melroy valt definitief het doek
over de bestaansgeschiedenis
van het oude bisdom en zijn bisschoppen.
De geleerde bisschop Lindanus
opent de rij van veertien Roermondse kerkvoogden,
de standvastige bisschop Van Velde de Melroy sluit deze eervol.’