Nieuws

Zondag 07 januari 2024
(Catechese): De Openbaring van de Heer, meer dan drie koningen

Het hoogfeest van de Openbaring des Heren herdenkt drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus:
1. dat Hij als kind aanbeden werd door wijzen uit het
Oosten;
2. dat God Hem bij zijn doopsel in de Jordaan zijn
Zoon noemde;
3. dat Hij als gast op een bruiloft water in wijn
veranderde.
Dit belangrijke feest wordt vandaag gevierd.

Ouder dan Kerstmis
Het feest Openbaring des Heren ontstond in de tweede of derde eeuw. Het is dus ouder dan Kerstmis, dat pas in de 4e eeuw werd ingevoerd. Het herdacht oorspronkelijk alleen de doop van Jezus in de Jordaan. In de evangeliën staat dat bij die gebeurtenis sprake was van een goddelijke openbaring. De Heilige Geest daalde namelijk als een duif op Jezus neer en God de Vader sprak tot Hem: 'Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde' (Marcus 1: 11).

Andere openbaringen
In sommige kerken uit de oudheid werden ook andere openbaringen van Christus' godheid herdacht, zoals de aanbidding door de wijzen en het wijnwonder op de Bruiloft van Kana.

Aanbidding der Wijzen
In de aanbidding van de wijzen uit het Oosten ziet de Kerk de vervulling van de profetie van Jesaja: 'Sta op, word licht, Jeruzalem! De Heer zal zijn licht doen stralen in Jeruzalem, zodat de heidenvolken er heen zullen optrekken'. Volgens het christelijk geloof is de goddelijke liefde inderdaad verschenen in Jeruzalem en wel in de persoon van Jezus. Het evangelie van Matteüs meldt dat enkele magiërs uit het oosten op basis van een joodse profetie een ster achterna reizen die in Bethlehem bij Jeruzalem bleef stilstaan. Als zij bij de kribbe zijn gearriveerd, aanbidden zij het Kerstkind. Volgens de Kerk vertelt dit verhaal dat de God van Israël alle volkeren van de wereld tot zich geroepen heeft. Jezus is niet alleen de Verlosser van Israël maar van de gehele mensheid, zo luidt de boodschap van Epifanie.

Doop van Jezus
In het verhaal van Jezus' doop door Johannes de Doper wordt de ware identiteit van de zoon van Jozef en Maria onthuld: Jezus is de Gezalfde van God. 'Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, de hemel opende zich en Hij zag de Geest van God op Hem neerdalen in de gedaante van een duif. Een stem uit de hemel sprak: Dit is mijn veelgeliefde Zoon in wie Ik welbehagen heb' (Matteüs 3:16,17). De Doop des Heren heeft als goddelijk verschijningsmoment een eigen feestdag gekregen.

Bruiloft van Kana
In de eucharistieviering van de zondag na het feest van de Doop des Heren wordt het verhaal van de Bruiloft van Kana voorgelezen. Dit verhaal staat in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 2, verzen 1-12. Jezus was in het dorp Kana in Galilea te gast op een bruiloft. Toen daar de wijn opgeraakt was, veranderde Hij op verzoek van zijn moeder Maria water in wijn. 'Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde Hij zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem.' Wijn is in de Bijbel het symbool van de hemelse vreugde; water is onder andere het symbool van de aardse werkelijkheid. De betekenis van Jezus' wonder is dat Hij het aardse verheft tot het goddelijke; het sterfelijke onsterfelijk maakt. In die zin is de Bruiloft van Kana een voorafspiegeling van het mysterie van Pasen.

Vanmiddag om 15.00 uur wordt het hoogfeest van de Openbaring des Heren gevierd met de liturgie van Lessons & Carols. Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans, bisschop-emeritus van 's-Hertogenbosch, is de hoofdcelebrant. De Schola Sancta Elisabeth onder leiding van Diederik Elings-Oude Nijhuis verzorgt de gezangen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.