Nieuws

Zaterdag 18 mei 2024
(Pinksternoveen) Negende en laatste dag
Hoe ben je gedoopt
In die tijd ontmoette Paulus enige leerlingen aan wie hij vroeg: "Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen?" Zij antwoordden: "Wij hebben niet eens gehoord dat er een heilige Geest bestaat." Toen zei hij: "Hoe zijt ge dan gedoopt?" Ze antwoordden: "Met het doopsel van Johannes." Paulus hernam: "Johannes diende een doopsel toe ten teken van bekering, maar hij zei aan het volk dat ze moesten geloven in Wie na hem kwam, dat is Jezus." Toen zij dit gehoord hadden lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Nadat Paulus hun de handen had opgelegd kwam de heilige Geest over hen. (Hand 19, 1 - 8)

Gebed tot de heilige Geest
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Voorbede
Brengen wij hulde aan God de Heer, die op Pinksteren de apostelen heeft vervuld met de heilige Geest. Laten wij ons vol vreugde tot Hem wenden en vragen:
Zend uw Geest en maak de wereld nieuw.
Gij hebt in het begin hemel en aarde geschapen en in de volheid der tijden alles door Christus hersteld; blijf door uw Geest het aanschijn der aarde vernieuwen. Zend uw Geest en maak de wereld nieuw.
Gij hebt de eerste mens uw levensadem ingeblazen; zend uw Geest over de kerk als een levenwekkende en verjongende kracht. Zend uw Geest en maak de wereld nieuw.
Laat het licht van uw Geest stralen over alle mensen en verdrijf de duisternis van onze tijd; laat haat wijken voor liefde, leed voor vreugde en oorlog voor vrede. Zend uw Geest en maak de wereld nieuw.
Verkwik de mensheid met het water van uw Geest, dat uit Christus’ zijde is gevloeid; verdelg van onze aarde de doornen van het kwaad. Zend uw Geest en maak de wereld nieuw.
Door uw Geest leidt Gij de mensen het leven en de heerlijkheid binnen; schenk door Hem aan de doden de vreugde van uw eeuwige liefde. Zend uw Geest en maak de wereld nieuw.

Onze Vader, die in de hemel zijt, ...
Wees gegroet Maria, ...

Gebed

Almachtige God, de viering van de paastijd loopt ten einde. Wij vragen U: maak dat wij in ons leven blijven vasthouden aan het paasmysterie en trouw zijn aan al het goede dat Gij geeft. Door Christus onze Heer. Amen.
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.