Nieuws

Maandag 08 augustus 2022
Informatieavond toekomst kerken Velp op 1 september
Het kerkbestuur nodigt u uit voor een informatieavond over de toekomst van de kerken van Velp op donderdag 1 september, vanaf 19.00 uur in de refter van het Emmausklooster aan de Basilius van Bruggelaan 4 te Velp. Aanmelden is noodzakelijk. Dat kan tot uiterlijk 26 augustus aanstaande via bestuur@st-elisabethparochie.nl of telefonisch tijdens de openingstijden van het parochiecentrum (0486-47 54 57).

Gespreksavond 12 mei
Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerste gespreksavond, die op 12 mei jongstleden heeft plaatsgevonden. Aanleiding waren ‘signalen’ dat er plannen voor de herbestemming van de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk (Tolschestraat) in de maak waren. Het kerkbestuur wilde eerst met belangstellende parochianen aan tafel voordat het in gesprek ging met een vertegenwoordiging van de dorpsraad. Dat onderhoud heeft plaatsgehad op 30 mei.

Twee kerken in Velp
In Velp zijn op dit moment twee r.-k. kerken in gebruik. Naast de kerk aan de Tolschestraat is dat de kerk van het voormalige kapucijnenklooster. Over hun toekomst is nog géén besluit genomen. Wel is duidelijk dat het niet realistisch is beide open te houden.

Interne communicatie
Bij mogelijke kerksluiting zijn er twee processen. Het eerste is kerk-intern. Hierbij zijn op de eerste plaats de parochianen betrokken, met name die uit Velp. De informatievoorziening loopt via interne kanalen: kansel, website (st-elisabethparochie.nl), nieuwsbrief, informatieborden bij de kerken en de parochiemededelingen in Arena Lokaal. Parochianen die goed op de hoogte willen zijn en zich nog niet hebben geabonneerd op de wekelijkse nieuwsbrief, kunnen zich daarvoor aanmelden (op dezelfde manier als voor de informatiebijeenkomst op 1 september).

Externe communicatie
Als eenmaal een besluit tot kerksluiting is genomen en de Bisschop van ‘s-Hertogenbosch deze aan de eredienst onttrekt, komt de vraag op tafel over de herbestemming van het gebouw. Dat is een zaak van de gehele gemeenschap, niet slechts de parochie. De gemeente Land van Cuijk, de dorpsraad van Velp, de inwoners van Velp en andere belangstellenden zijn hierbij betrokken. De communicatie verloopt niet alleen langs interne, maar ook externe lijnen (zoals de lokale en regionale media). Wat betreft de procedures gelden uiteraard de wettelijke regelingen (inspraak, bezwaar en beroep).

Informatieverstrekking 1 september
Op 12 mei is een aantal vragen gesteld aan het kerkbestuur. De antwoorden, zover beschikbaar, worden op 1 september gegeven. Er zal een terugkoppeling zijn van het gesprek met twee leden van de dorpsraad. Er wordt stilgestaan bij de visie van het bisdom en de ruimte die het kerkbestuur heeft. Ook wordt, voor zover van toepassing, het vervolgtraject uiteengezet.
 
Welkom!
Weet dat u welkom bent bij de informatieavond. Het is echter verplicht om u aan te melden. Dat kan tot en met 25 augustus. Het klooster wil dit weten vanwege de catering en de brandveiligheid. Bij zeer grote belangstelling dienen wij uit te wijken naar een andere ruimte. Het is daarom belangrijk iedere geïnteresseerde te kunnen bereiken. 
 
Kerkbestuur parochie H. Elisabeth, patrones van de caritas
 
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.