Nieuws

Zondag 30 oktober 2022
Kerkbestuur is voor openhouden kloosterkerk Velp
Mogelijkheid tot bezwaar maken tegen sluiting HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk tot en met 9 december aanstaande
 
Het kerkbestuur van de parochie H. Elisabeth heeft, met het oog op de toekomst, gekozen voor de Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangenkerk van het voormalige kapucijnenklooster. Dat betekent dat de kerk aan de Tolschestraat de deuren sluit en door de Bisschop van ‘s-Hertogenbosch aan de eredienst zal worden onttrokken. Wanneer dat gebeurt, is niet bekend. Het kerkbestuur wil namelijk parochianen en andere belanghebbenden in de gelegenheid stellen uiterlijk 9 december aanstaande bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit. Ook wil het bestuur ingaan op de uitnodiging tot een gesprek van de Werkgroep Kerkenvisie Visie, die “mooie opties” ziet om de kerk pas te sluiten als er een nieuwe bestemming voor gevonden is. 
 
Het bestuur van de R.-K. Parochie H. Elisabeth, patrones van de caritas, te Escharen, Gassel, Grave en Velp,
 
overwegende dat:
- in het licht van de bisschoppelijke beleidsnota "Groeien in geloof, geloven in groei" is per 1 april 2012 opgericht de R.-K. Parochie Heilige Elisabeth, patrones van de caritas, middels samenvoeging van de parochies te Escharen, Gassel, Grave en Velp;
- het bisdom van ‘s-Hertogenbosch in 2012 heeft besloten en bekendgemaakt dat de kerken van Escharen, Gassel en Velp op termijn gesloten en aan de Goddelijke Eredienst zouden worden onttrokken;
- het kerkbestuur van de parochie H. Elisabeth, patrones van de caritas, geen realistische gronden zag of ziet om hiervan af te wijken;
- het kerkbestuur over de toekomst van de kerken het gesprek met parochianen, de heemstichtingen en de gemeente heeft gevoerd en de lokale gemeenschappen (zonder resultaat) opgeroepen heeft restauratie- en onderhoudsstichtingen voor de kerken van Escharen, Gassel en Velp in het leven te roepen;
- er onder leiding van de voormalige gemeente Grave gedurende enkele jaren een
maatschappelijk debat over de toekomst van de kerken in genoemde gemeente heeft plaatsgevonden, dat in 2021 uitmondde in een door de gemeenteraad vastgestelde ‘kerkenvisie’, waarin het kerkbestuur inzake de sluiting van de kerken als ‘logische’ volgorde noemde Velp-Escharen-Gassel;
- door het vertrek van de minderbroeders kapucijnen uit het Emmausklooster aan de Basilius van Bruggelaan te Velp de bediening van de kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de parochie toevalt;
- het teruglopend kerkbezoek, de teruglopende Sacramentenbediening,de ouder wordende en afnemende vrijwilligersgroepen, de capaciteit van de kerkgebouwen en het aantal kerklocaties binnen de R.-K. Parochie Heilige Elisabeth, patrones van de caritas, de samenstelling van het pastorale team (te weten: één priester) en de organisatorische en financiële mogelijkheden in de parochie als geheel nopen tot een weloverwogen inzet van gebouwen en financiële middelen en
een herbezinning op het gebruik van de aanwezige kerkgebouwen noodzakelijk maakte;
- de financiële gevolgen van de coronacrisis mede hebben geleid tot een structureel
exploitatietekort van ruim honderdduizend euro;
- de parochianen en overige inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp via in- en externe communicatiekanalen (2021, 2022) op het hart is gedrukt mee te werken aan de verbetering van de inkomsten van de parochie (‘levend geld’), immers bij een onveranderde of verslechterende financiële positie zou kerksluiting onvermijdelijk worden;
- het kerkbestuur van de parochie Heilige Elisabeth, patrones van de caritas, ten behoeve van de toekomst van de parochie uitgaat van zichtbaarheid, levensvatbaarheid en de nieuwe dynamiek hiervan, waarin krachtenbundeling en centralisatie van groot belang zijn;
- na een zorgvuldig afwegingsproces is vastgesteld dat behoud en exploitatie van alle
kerkgebouwen bestemd voor de Goddelijke Eredienst binnen de parochie een te zware belasting voor de toekomst met zich mee zal brengen, zowel pastoraal als financieel, hetgeen betekent dat het thema kerksluiting nadrukkelijk op de agenda komt in de looptijd van het beleidsplan 2023-2027;
- vanaf de fusie diverse activiteiten in de parochie, zoals voorbereiding op de Sacramenten en aansluitende vieringen, alsmede het parochiecentrum, reeds gezamenlijk gebeuren vanuit de centrale H. Elisabethkerk en naastgelegen pastorie;
- de middeleeuwse Sint-Elisabethkerk vanwege historie, geografische ligging, vitaliteit,
financiële betrokkenheid en facilitaire mogelijkheden het meest geschikt is de centrale kerk voor de parochie te blijven;
- vermindering van het aantal kerkgebouwen door de voortzetting van de pastorale bediening en het behoud van een centrale kerkgelegenheid alsmede de door de bisschop van ‘s-Hertogenbosch geboden mogelijkheid lokaal te blijven vieren, geen schade aan het zielenheil van de gelovigen met zich zal meebrengen en voldoende is om de pastorale verplichtingen van de parochie en het waarborgen van het zielenheil van de gelovigen te continueren;
- in opdracht van de minister-generaal van de minderbroeders-kapucijnen een nieuwe kapucijner aanwezigheid in Nederland en mogelijk Velp onderzocht wordt;
- het kerkbestuur zeer positief staat tegenover een eventuele terugkeer van minderbroeders kapucijnen en dat de parochie samenwerking aanbiedt, bereid is de handen ineen te slaan waar het bezinning, catechese en andere evangeliserende impulsen betreft omdat op de ‘neutrale’ kloostergrond het plaatselijke overstegen wordt;
- er op dit moment ‘dus’ twee rooms-katholieke kerken in het dorp Velp in gebruik zijn en dat zowel het bisdom als het kerkbestuur dit onrealistisch vinden;
- de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Oud-Velp) en de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk vrij dicht bij elkaar liggen, beide kerken te groot voor het aantal kerkgangers en in beide kerken het aantal vrijwilligers klein en op leeftijd is, waarbij de situatie van de dorpskerk, vooral sinds de opheffing van het gemengd koor, het slechtste is;
- de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk het grootste is, waardoor bij vieringen met weinig bezoekers deze kerk leger aanvoelt dan de intiemere kloosterkerk;
- laatstgenoemde kerk een grote, regionale uitstraling heeft om naar buiten te treden;
- zowel het klooster, als de kerk en haar barokke interieur (dat bij de honderd mooiste van het land behoort), grote cultuurhistorische waarde en bovenlokale betekenis heeft, mede waardoor het complex meer ruimte biedt om, in samenwerking met de kapucijnen, pastorale en evangeliserende taken te verwezenlijken.
- de huidige dorpskerk hiertoe nauwelijks of geen mogelijkheden heeft, omdat het op de eerste plaats een Godshuis is;
- uit gesprekken en bijeenkomsten met parochianen alsmede uit de ingebrachte zienswijzen blijkt dat er in Velp draagvlak is voor ‘de kerk van het voormalige kapucijnenklooster;
- de stijging van de energiekosten met tenminste vierhonderd procent de noodzaak, naast de eerder geschetste context, het doorhakken van een knoop noodzakelijk maakt

besluit:
- het proces tot sluiting en onttrekking aan de Goddelijke Eredienst van de HH. Vincentius en Antonius van Padua aan de Tolschestraat te Velp te starten;
- hiertoe contact te leggen met het bisdom van ‘s-Hertogenbosch om tevens een aanvang te maken met het proces van verkoop en herbestemming;
- in overeenstemming met de bepalingen van het kerkelijk wetboek (can. 50) overleg mogelijk te maken met degenen die rechten op het kerkgebouw kunnen doen gelden en de bij het kerkgebouw en de parochie betrokken instanties, waarvoor als uiterste datum geldt vrijdag 9 december 2022.
 
Grave, 27 oktober 2022,
het R.-K. Kerkbestuur parochie H. Elisabeth, patrones van de caritas,
J.P.Th.M. Brouwer-Straatman, Pastoor H.J.A.M. Schaepman,
secretaris                   voorzitter
 
 
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.