Tarieven Kerkelijke Diensten

Tarieven kerkelijke diensten per 1 januari 2018
 
Dienst: Prijs:
Misintentie*: €   11
Dopen**: €     0
Eerste Communie, inclusief voorbereiding: €   32,50
Vormsel, inclusief voorbereiding: €   32,50
Huwelijk: € 370
Jubilea en andere vieringen bij bijzondere gelegenheden: € 280
Uitvaart***:   (inclusief avondwake,  absoute op begraafplaats
                           en vijftien gedachtenissen*)
 
€ 460
Uitvaart*** buiten kerk (in een crematorium):
                          (inclusief avondwake,  vijftien gedachtenissen*
                                                                    en reiskosten pastoor) 
Alleen avondwake (gebedsdienst,  vijftien gedachtenissen)  óf
Alleen vooravondmis (met of zonder  absoute, vijftien gedachtenissen*)   
 
 
€ 460
 
€ 460
             
Grafrechten Escharen, Gassel, Velp en Urnentuin  bij Dom****: Prijs:
Enkel of dubbeldiep graf delven (inclusief ruimingsbijdrage à € 210): €      580
Grafrechten 20 jaar, enkel (inclusief onderhoudsbijdrage): €      990
Grafrechten 20 jaar, dubbel diep (inclusief onderhoudsbijdrage): €   1.220
Urn plaatsen 10 jaar (inclusief onderhoudsbijdrage): €      550
 
Verlenging 10 jaar, enkel graf:
 
€      515
Verlenging 10 jaar, dubbeldiep graf: €      645
Verlenging 10 jaar, urnengraf of -kelder: €      550
Bestaande rechten van dubbel breed graf,  verlenging 10 jaar: €   1.270
 
Conform het beleid vanuit het bisdom
blijven de bedragen voor kerkelijke diensten in 2018 voor het merendeel gelijk.
Het is mogelijk om daags vóór de crematie of begrafenis
in de avonduren een volledige uitvaartmis (mét absoute) te kiezen.
 
*  Misintenties
Het is een goed gebruik dat de Kerk bidt voor de zielenrust van de overledenen.
Daarom horen er, in onze parochie, vijftien misintenties bij het kerkelijk afscheid.
Na een overlijden wordt de eerste vijf zondagen
de naam van de overledene als intentie afgelezen in de st.-Elisabethkerk, onze hoofdkerk.
De overledenen rond de kerken in Velp, Gassel en Escharen
worden ook in hun eigen kerk vanzelfsprekend vijf maal afgelezen. 
Omdat hier niet elke  week een Heilige Mis is kan dit even duren.
Vijf à zes weken na het overlijden
krijgt de contactpersoon van de overledene
een formulier waarop men de tien overige data noemt,
dat er een intentie wordt gelezen
in de door betrokkene aangegeven kerk in onze parochie.
We gaan hierbij uit van een tijdspanne van één à anderhalf jaar.
Uiteraard staan wij als parochie met Allerzielen bijzonder stil bij iedere overledene. 
 
** Dopen ‘gratis’
Conform de richtlijnen van het bisdom is er geen tarief voor een  doop.
Hiervoor geldt een vrijwillige bijdrage.
De benodigde doopkaars is bij de parochie te koop.
Deze is speciaal voor ons gemaakt.
Naast een doopsymbool staat ons logo erop
en wordt de naam van de dopeling op de kaars geschreven.
Het dopen geschiedt  individueel en de doopvoorbereiding vindt  eenmalig aan huis plaats.
 
*** Vormen van de kerkelijke uitvaart
Eucharistieviering (met absoute door de pastoor). Deze kan óók in de avonduren plaatsvinden;
Woord- en gebedsdienst (met absoute door de pastoor);
Absoute op begraafplaats of in rouwcentrum dan wel crematorium door de pastoor.
 
        Mogelijkheden op de vooravond van een afscheid
Als er  ’s anderendaags  een  kerkelijke uitvaart is, 
kan  de familie kiezen voor een avondwake.
Deze gebedsdienst wordt kosteloos  aangeboden
vanuit het pakket van de kerkelijke uitvaart.
Als er geen uitvaart is bestaat de mogelijkheid tot
-  een avondmis in de kerk (met desgewenst aansluitend  absoute   
in de kerk of daar waar de overledene ligt opgebaard);
 -  een woord- en gebedsdienst door de pastoor
 (met desgewenst  absoute, zie hiervoor);
 -  een avondwake (zonder absoute).
 
****De mogelijkheid tot begraven op een begraafplaats of Urnentuin  van de parochie
staat in principe open voor de eigen  parochianen;                                               
in andere gevallen beslist het bestuur van de parochie.
 
Urnentuin achter de st.-Elisabethkerk
Parochianen kunnen een asbus of urn bijzetten
in de Urnentuin achter de st.-Elisabethkerk.
Belangstellende nabestaanden
melden zich daartoe bij het kerkbestuur via algemeen@st-elisabethparochie.nl
 
Voor het plaatsen geldt naast de hiervoor genoemde grafrechten
een eveneens vóór het begraven te betalen, eenmalig bedrag à € 150,00.
Op kosten van de nabestaanden
levert en plaatst uitsluitend de firma Schrijen de bijbehorende grafsteen
met een vaste maat 60 x 40 x 3 cm.   
Het soort letter staat vrij.
Voornoemde firma plaatst de asbus of urn,
sluit de kelder en bevestigt het gedenkteken.
Rondom de graven is ruimte
voor een ten opzichte van de gedenktekens  niet te hoge pot en dergelijke.
 
Parochie H. Elisabeth hanteert de Privacyverklaring R.-K. Parochies d.d. 24 mei 2018